Cofnod Amgylchedd Hanesyddol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

CPAT banner
Listen to the pronuncation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Amodau Defnyddio Cyffredinol

  • Lluniwyd Archwilio er mwyn iír data gael eu defnyddio at ddibenion gwybodaeth ac ymchwil yn unig, ac ni cheir eu defnyddio at ddibenion rheoli datblygiad neu fel rhan o brosiect masnachol. Dylid cyfeirio ymholiadau oír fath yn uniongyrchol at staff yn yr ymddiriedolaeth berthnasol trwy dudalen Ymholiadauír Ymddiriedolaeth honno
  • Ni cheir trosglwyddo gwybodaeth a sicrheir o Archwilio i drydydd parti heb ganiat‚d ysgrifenedig*
  • Y defnyddwyr fydd yn gyfrifol am wirio bod y wybodaeth a sicrheir o Archwilio yn gywir
  • Hawlfraint Ymddiriedolaethau Archaeolegol unigol Cymru yw cynnwys a strwythur data Archwilio oni bai y nodir yn wahanol
  • Rhaid sicrhau caniat‚d ysgrifenedig ymlaen llaw i gyhoeddi gwybodaeth ar ffurf brintiedig neu amlgyfrwng neu i lunio adnoddau at ddefnydd masnachol
  • Bydd disgwyl i ddefnyddwyr Archwilio ufuddhau iír holl gyfyngiadau hawlfraint a chyfyngiadau cyfreithiol eraill a allai fod yn berthnasol i wybodaeth a ddelir yn y cofnod
  • Mae gofyn i ddefnyddwyr gydnabod eu bod wedi defnyddio Archwilio mewn unrhyw ddogfen neu adroddiad cyhoeddedig

*Rhaid defnyddio gwybodaeth y mae'r defnyddiwr yn ei thynnu o Archwilio er budd personol y defnyddiwr yn unig. Mae cyfraith hawlfraint yn diogelu gwybodaeth a gynhwysir yn Archwilio a rhaid i'r defnyddiwr beidio ‚'i hatgynhyrchu, ei chopÔo, ei throsglwyddo, ei gwerthu, ei chyhoeddi, ei harddangos, ei benthyca na'i throsglwyddo fel arall ar ffurf data neu mewn fformat ysgrifenedig i drydydd parti heb ganiat‚d ysgrifenedig ymlaen llaw oddi wrth yr Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru y mae'n tarddu ohoni.

Mynediad a Difrod i Safleoedd Archaeolegol

Nid ywír ffaith bod nodwedd archaeolegol neu adeilad wediíi gynnwys yn Archwilio yn golygu bod gan y cyhoedd unrhyw hawl i gael mynediad iír safle neuír heneb honno. Maeír mwyafrif ohonyn nhw ar dir sydd dan berchnogaeth breifat, ac maeín rhaid ceisio caniat‚d bob amser cyn ymweld ag unrhyw un ohonyn nhw. Nid yw Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymruín derbyn (iír graddau y maeír gyfraith yn caniatŠu) unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am unrhyw golled neu ddifrod, sut bynnag y maeín codi o ddefnyddio'r wybodaeth a gynhwysir yn Archwilio, ac ni dderbynnir unrhyw hawliadau am iawndal neu esgeulustod. I gael mwy o wybodaeth am y pwnc hwn, ewch iír Dudalen Ymwadiad

Mae Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymruín gwahardd defnyddioír wybodaeth a gynhwysir yn Archwilio at ddibenion syín difrodi, neu a allai arwain at ddifrodi, safleoedd archaeolegol, tirweddau ac adeiladau hanesyddol. Yn anad dim, maeír gyfraith yn gwarchod Henebion Cofrestredig (SAMs) ac Adeiladau Rhestredig, ac mae eu difrodiín anghyfreithlon: ar ben hyn, ni ddylid dechrau gwaith syín effeithio arnyn nhw heb y caniat‚d perthnasol.

Cysylltwch ‚ Cadwín uniongyrchol i gael mwy o wybodaeth am SAMs ac Adeiladau Rhestredig.

Cadw is the Welsh Assembly Government's historic environment division

Mynd i brif wefan CPAT yn www.cpat.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

Chwilio cofnodion Ymddiriedolaethau Archaeolegol eraill Cymru www.archwilio.org.uk