Cofnod Amgylchedd Hanesyddol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

CPAT banner
Listen to the pronuncation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-wil-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Manwl gywirdeb a池 defnydd o ddata

Er bod Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru地 gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod data Cofnod Amgylchedd Hanesyddol (CAH) a ddarperir trwy Archwilio yn fanwl gywir, nid yw地 rhoi unrhyw warantau i ddefnyddwyr ynglyn ag unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddo. Llunnir y data ar y wefan yn barhaus o adnoddau amrywiol. Nid yw池 wybodaeth a ddarperir trwy Archwilio felly地 ffynhonnell ddiffiniol ond yn hytrach mae地 adlewyrchu cofnodion Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru ar y dyddiad y置 diweddarwyd ddiwethaf. Yn anad dim, mae yna lawer o safleoedd wedi置 cofnodi yn y gronfa ddata na fu unrhyw un yn ymweld nhw yn y maes neu地 defnyddio unrhyw fodd arall i蜘 dilysu fel cofnodion gwir a manwl gywir. O'r herwydd, nid yw'r wybodaeth ar y wefan hon yn addas i'w defnyddio yn y broses gynllunio, nac wrth gynhyrchu cytundebau ar gyfer cynlluniau amaeth-amgylcheddol neu gynlluniau rheoli tir eraill. I gael y wybodaeth ddiweddaraf, cysylltwch 竰r CAH unigol yn uniongyrchol. Mewn sawl achos, mae池 cofnodion yn cynnwys crynodeb neu fynegai o wybodaeth sydd wedi段 chofnodi yn rhywle arall. Felly bydd angen yn aml galw ar wasanaethau archaeolegydd profiadol i fwrw amcan o arwyddoc稘 llawn safleoedd penodol sydd wedi置 rhestru yn y cofnodion.

Cofiwch nad yw池 wybodaeth am safleoedd sydd dan warchodaeth gyfreithiol ar y wefan hon yn ddiffiniol. Os oes unrhyw amheuaeth, cysylltwch Cadw i gael gwybodaeth ac arweiniad diffiniol.

Y Gymraeg

Mae池 wybodaeth destunol lawn a gynhwysir yn y cofnodion ar gael yn Saesneg yn unig ar hyn o bryd, ac felly mae地 rhaid nodi池 termau chwilio yn Saesneg. Fodd bynnag, gellir defnyddio fersiwn Gymraeg o池 rhyngwyneb chwilio a gellir edrych ar wybodaeth cofnodion labeli a theitlau yn Gymraeg. Darllen datganiad CPAT ynglyn Gwasanaethau yn Gymraeg.

Mynd i brif wefan CPAT yn www.cpat.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys

Chwilio cofnodion Ymddiriedolaethau Archaeolegol eraill Cymru www.archwilio.org.uk