Cofnod Amgylchedd Hanesyddol Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent

GGAT banner
Listen to the pronuncation of Archwilio

Archwilio [Ar-ch-oo-il-ee-o] vb, to explore, examine, audit

Adobe pdf

Ymholiadau

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am unrhyw rai o'r safleoedd rydych wedi dod o hyd iddyn nhw ar Archwilio, neu os oes gennych unrhyw ymholiad arall sy'n ymwneud Chofnod Amgylchedd Hanesyddol, llenwch y ffurflen ymholi a'i hanfon trwy e-bost i her@ggat.org.uk neu postiwch hi atom yn Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent, Ty Heathfield, Heathfield, Abertawe, SA1 6EL.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn derbyn grantiau i ganiatu iddi ddarparu gwybodaeth yn rhad ac am ddim i ymchwilwyr preifat neu academaidd ac i gyrff lleol a chenedlaethol. Fodd bynnag, os yw ymholiadau'n fasnachol eu natur, efallai'n ymwneud materion datblygu neu gynllunio, yna codir tl. Nid yw cronfa ddata Archwilio yn addas i'w defnyddio ar gyfer ymholiadau masnachol.

Gofynnir i bawb sy'n gwneud ymholiadau ddarllen a derbyn yr Amodau Defnyddio a Chanllawiau Ymddiriedolaethau Archaeolegol Cymru ar Fynediad a Chodi Tl. Mae perchnogaeth hawlfraint yn berthnasol ar gyfer copo ac, mewn rhai achosion, bydd angen ymgynghori deiliad yr hawlfraint cyn gellir rhyddhau deunydd. Cyn rhyddhau data CAH, mae'n rhaid i ddefnyddwyr lofnodi Ffurflen Ymholi CAH a Datganiad Hawlfraint.

Ymweld 'r CAH

Neu gallwch ymweld 'r CAH yn bersonol, ond gofynnwn ichi drefnu apwyntiad ymlaen llaw. Darperir gweithfan gyhoeddus yn benodol at y diben, gyda mynediad i'r cofnod digidol a mapiau. Bydd staff wrth law i gynorthwyo ag unrhyw ymholiadau ac i ddod chofnodion papur. Mae mynediad hefyd ar gael i'n harchif adroddiadau a llyfrgell gyfeirio fach.

Llofnodi wrth Gyrraedd

Mae gofyn i ymwelwyr 'r CAH lofnodi yn y dderbynfa. Oherwydd rhesymau'n ymwneud diogelwch, rhaid cadw pob ambarl, bag a chs dogfennau yn y dderbynfa ddiogel a pheidio mynd nhw i ystafelloedd Chwilio/Astudio'r CAH heb ganiatd ymlaen llaw.

Cyfleusterau Defnyddwyr

  • Mae maes parcio mannau parcio ar gyfer ymwelwyr ar gael y tu blaen i safle'r Ymddiriedolaeth
  • Mae tai bach i'w cael ar lawr gwaelod yr adeilad
  • Mae ystafell chwilio dan oruchwyliaeth, gyda chyfleusterau TG, ar gael i'r rheini sy'n hen law ar ddefnyddio'r CAH. I ymholwyr sy'n anghyfarwydd 'r CAH, mae staff ar gael yn benodol i roi cyfarwyddiadau ac arweiniad
  • Mae cyfleusterau cynhadledd ar gael ar gais
  • Taflenni gwybodaeth rhad ac am ddim
  • Mynediad dan oruchwyliaeth i Lyfrgell Gyfeirio CAH sy'n cynnwys casgliadau o amrywiaeth o lyfrau a chyfnodolion archaeolegol lleol
  • Mae cyfleusterau argraffu a llungopo ar gael
  • Mae gan swyddfeydd GGAT fynediad i'r anabl, ac mae'r holl gyfleusterau CAH ar lawr gwaelod yr adeilad. Mae staff dynodedig hefyd wrth law i roi cefnogaeth a cymorth i wneud yr adeilad yn hygyrch. Yn anffodus, nid oes gan swyddfeydd yr Ymddiriedolaeth gyfleusterau ty bach i'r anabl ar hyn o bryd. Yn unol Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 2004, mae GGAT wedi ymrwymo i fynediad i bawb a bydd yn gwneud newidiadau rhesymol i ddarparu gwasanaeth cyfartal i bob defnyddiwr

Oriau agor:

Mae'r CAH ar agor i'r cyhoedd trwy apwyntiad rhwng 10.00 ac 1.00 a rhwng 2.00 a 4.00 o ddydd Llun i ddydd Gwener. Rydym ar gau ar Wyliau'r Banc.

Mynd i brif wefan GGAT yn www.ggat.org.uk

Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent

Chwilio cofnodion Ymddiriedolaethau Archaeolegol eraill Cymru www.archwilio.org.uk